نمایش 1–8 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36

سم حشره کش پیری پیروکسی فن

  پیری پیروکسی فن شبه هورمون جوانی، هورمونی که مانع تبدیل لارو به شفیره و حشره کامل می شود. فرمولاسیون

سم حشره کش مالاتیون

  مالاتیون حشره کش کنه کش تماسی، گوارشی و کمی خاصیت تدخینی از گروه ارگانوفسفره فرمولاسیون مالاتیون   57%    EC نحوه

سم حشره کش دیازینون گرانول

  دیازینون گرانول دیازیگل           10%        G نحوه اثر حشره کش عصبی که مهار کننده کولین استراز است موارد مصرف کرم

سم حشره کش دیمتوات

  دیمتوات حشره کش و کنه کش سیستمیک و تماسی از گروه فسفره آلی فرمولاسیون رکسیون       40%     EC نحوه اثر

سم حشره کش فن پروپاترین

  فن پروپاترین حشره کش  و کنه کش تماسی گوارشی و دور کننده از گروه پایروتروئیدها فرمولاسیون دانیتول   10%      EC

سم حشره کش فن والریت

  فن والریت حشره کش کنه کش تماسی از گروه پایروتیروئیدها فرمولاسیون سومیسیدین     20%     EC نحوه اثر حشره کش عصبی

سم حشره کش فوزالن

  فوزالن حشره کش و کنه کش تماسی، گوارشی از گروه فسفره آلی فرمولاسیون زولون        35%         EC نحوه اثر حشره

حشره کش پرفنفوس

پروفنفوس حشره کش نفوذی با اثر تماسی، گوارشی از گروه فسفره آلی فرمولاسیون کوراکرون       50%     EC نحوه اثر حشره کش